השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ביטוח פנסיוני 
החל מ- 1.1.2017 – הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני 

ביום 3/4/2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק (בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה) (להלן-"ההסכם"), לפיו יעודכנו שיעורי ההפרשות לביטוח פנסיוני של כל העובדים במשק. ביום 20/6/2016 פורסם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק (להלן - "צו ההרחבה") שהרחיב הוראות מההסכם על כל העובדים והמעבידים בישראל. 

להלן עיקרי צו ההרחבה: 

הגדרות: 

"השכר הקובע" – כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה 

"קרן פנסיה" – קרן פנסיה חדשה או קרן פנסיה כללית או קרן פנסיה ותיקה, כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005 

"קופת ביטוח/קופת גמל" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה – 2005 

"יום התחילה" – יום 1/7/2016 

תשלומים לקרן פנסיה ו/או לקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה 

החל מיום 1/7/2016, כל עובד יבוטח, בגין שכרו הקובע, בשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים להלן : 

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים: 

החל מיום 1/7/16 – יוגדלו דמי הגמולים ל- 5.75% 

החל מיום 1/1/17 – יוגדלו דמי הגמולים ל- 6% 

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים: 

החל מיום 1/7/16 – יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.25% 

החל מיום 1/1/17 – יוגדלו דמי הגמולים ל- % 6.5 

 

תשלום המעסיק לרכיב פיצוי פיטורים 

שיעור הפרשת המעסיק לרכיב פיצויים לקרן פנסיה ו/או לקופת ביטוח ו/או לקופת גמל, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק ובלבד, שבכל מקרה לא יפחת מ- 6% מהשכר הקובע. 

אם היה אצל המעסיק שיעור הפרשה שונה לרכיב פיצויי פיטורים בין קופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה לבין קרן פנסיה, יהיה רשאי המעסיק, לגבי עובד קיים ולגבי עובד חדש שייקלט לאחר יום כניסתו של צו ההרחבה לתוקף, להשוות את שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים לשיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים הנהוג בקרן הפנסיה שלא יפחת מ- 6% מהשכר הקובע כאמור, ובלבד שלא יפגע שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים בגין עובד קיים; ושלא יפגע עובד חדש הבא עם פוליסה קיימת בשיעורי ההפקדה הנקובים בפוליסה לרכיב פיצויים (ויחולו בעניינו שיעורים לרכיב פיצויים שלא יפחתו מהנקוב בפוליסה). מובהר, למען הסר ספק כי על עובד כאמור יחול סעיף 14 ככל שזה חל על המעסיק לגבי עובדיו והוא יהיה רשאי לעבור במהלך תקופת עבודתו לכל סוג קופת גמל אחרת בלי ששיעור ההפקדה בגינו לפיצויים ייגרע. 

למען הסר ספק, עובד המבוטח בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה והמעסיק מפריש לו 8.33% לרכיב פיצויי פיטורים וחל עליו סעיף 14, ועבר לקרן פנסיה, תימשך לגביו ההפרשה בשיעור 8.33% וימשיך לחול עליו סעיף 14 על הפרשות מעסיק לרכיב פיצויי פיטורים בשיעור 8.33% . 

  • facebook

© כל הזכויות שמורות לאסף שחר, tax4me 2017

יד חרוצים 10 תלפיות, ירושלים

למפת הגעה לחצו כאן

התקשרו

נייד 050-6359348

משרד 02-6737328

צרו קשר

asaf.tax@gmail.com